Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров и советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

пятница 2015-02-13 10:45

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров и советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов


  1. полное наименование и место нахождения акционерного общества - Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования «Парасат», 010000, РК, город Астана, район Алматы, проспект Республики, 24;

  2. дата, время и место проведения общего собрания акционеров, совета директоров – 10 февраля 2015 года.

  3. вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров, заседания совета директоров –избрание Председателя Совета Директоров АО «АИФРИ «Парасат»;

  4. решения, принятые общим собранием акционеров, советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования –Председателем Совета Директоров АО «АИФРИ «Парасат» избран Аймаков Султанбек Жанабекович, единогласно;

  5. иные сведения по решению акционерного общества - нет.
Ақпаратты акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған шешімдер туралы ақпарат


  1. акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері - «Тәуекел Инвестиция Акционерлік Инвестициялық Қоры «Парасат» Акционерлік қоғамы, 010000, ҚР, Астана қаласы, Алматы ауданы, Республика даңғылы, 24;

  2. акционерлердің жалпы жиналысын, директорлар кеңесін өткізу күні, уақыты және орны – 10.02.2015 ж.

  3. акционерлердің жалпы жиналысында, директорлар кеңесінің отырысында күн тәртібіне енгізілген мәселелер - «ТИАИҚ «Парасат» Акционерлік қоғамның Директорлар Кенесінің Төрағасын сайлауы;

  4. акционерлердің жалпы жиналасында және дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер – Аймақов Сұлтанбек Жанабекұлы «ТИАИҚ «Парасат» Акционерлік қоғамның Директорлар Кенесінің Төрағасы болып сайланды, бірауыздан;

  5. акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер - жоқ.

Введите ключевые слова для поиска