Информация об изменении состава органов эмитента

среда 2015-10-14 17:15

Информация об изменении состава органов эмитента


  1. дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение – 12 октября 2015 года, приказ единственного акционера АО «Научно-технологический центр «Парасат»;

  2. наименование органа эмитента, состав которого изменен - Правление АО «АИФРИ «Парасат»;

  3. суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя и при наличии - отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и при наличии - отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа – прекращены полномочия исполняющего обязанности Председателя Правления АО «АИФРИ «Парасат» Иманалиева Бауржана Камбарбековича.
Эмитент органдарының құрамын өзгерту туралы ақпарат


  1. шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсете отырып эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешімді қабылдаған күн: 12 қазан 2015 жыл, жалғыз акционер «Парасат» Ғылыми-технологиялық орталығы АҚ бұйрығы;

  2. құрамы өзгертілген эмитент органының атауы: «ТИАИҚ «Парасат» АҚ Басқармасы;

  3. эмитент органының құрамындағы өзгерістердің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болса әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның тегі, аты және бар болса әкесінің аты: «ТИАИҚ «Парасат» АҚ басқарма төрағасының міндетін атқарушысы Бауржан Қамбарбекұлы Иманалиевтің өкілеттілігі тоқтатылды.

Введите ключевые слова для поиска