Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров и советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

пятница 2015-02-06 14:47

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров и советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов


  1. полное наименование и место нахождения акционерного общества - Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования «Парасат», 010000, РК, город Астана, район Алматы, проспект Республики, 24;

  2. дата, время и место проведения общего собрания акционеров, совета директоров – 04 февраля 2015 года дата принятия решения единственного акционера - АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат»»;

  3. вопросы, включенные в повестку дня общего собрания акционеров, заседания совета директоров - о прекращении полномочий члена Совета Директоров и избрании и введения в состав Совета Директоров;

  4. решения, принятые общим собранием акционеров, советом директоров, с указанием итогов (результатов) голосования - прекращены полномочия члена Совета Директоров Мылтыкбаевой Л.А. и Аймаков С.Ж. избран и введен в состав Совета Директоров на один год до 04.02.2016 года, единогласно;

  5. иные сведения по решению акционерного общества - нет.
Ақпаратты акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған шешімдер туралы ақпарат


  1. акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері - «ТИАИҚ «Парасат» Акционерлік қоғамы, 010000, ҚР, Астана қаласы, Алматы ауданы, Республика даңғылы 24;

  2. акционерлердің жалпы жиналысын, директорлар кеңесін өткізу күні, уақыты және орны – 04.02.2015 ж- жалғыз акционердың шешім қабылдау күні- «Парасат» Ғылыми-технологиялық холдингі» АҚ;

  3. акционерлердің жалпы жиналысында, директорлар кеңесінің отырысында күн тәртібіне енгізілген мәселелер - Директорлар Кеңесінің мүшесінің өкілеттілігі тоқтатылуы;

  4. акционерлердің жалпы жиналасында және дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер - Директорлар Кеңесінің мүшесі Мылтықбаева Л.А. өкілеттілігі тоқтатылды және Аймақов С.Ж. бір жылға 04.02.2016 ж. дейін Директорлар Кеңесінің құрамына кіргізілді және Директорлар Кеңесінің мүшесі болып сайланды, бірауыздан.

  5. акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер - жоқ.

Введите ключевые слова для поиска