Информация об изменении состава органов эмитента

четверг 2015-08-20 13:17

Информация об изменении состава органов эмитента


  1. дата принятия решения об изменении состава органа эмитента с указанием наименования органа эмитента, принявшего решение – 17 августа 2015 года, приказ единственного акционера АО «Научно-технологический центр «Парасат»;

  2. наименование органа эмитента, состав которого изменен - Правление АО «АИФРИ «Парасат»;

  3. суть изменений в составе органа эмитента: фамилия, имя и при наличии - отчество лица, исключенного из состава органа, фамилия, имя и при наличии - отчество лица, избранного (назначенного) в состав органа –исполнение обязанностей Председателя Правления АО «АИФРИ «Парасат» возложены на Иманалиева Бауржана Камбарбековича


Эмитент органдарының құрамын өзгерту туралы ақпарат


  1. шешім қабылдаған эмитент органының атауын көрсете отырып эмитент органының құрамын өзгерту туралы шешімді қабылдаған күн: 17 тамыз 2015 жыл, жалғыз акционер «Парасат» Ғылыми-технологиялық орталығы АҚ бұйрығы;

  2. құрамы өзгертілген эмитент органының атауы: «ТИАИҚ «Парасат» АҚ Басқармасы;

  3. эмитент органының құрамындағы өзгерістердің мәні: орган құрамынан шығарылған тұлғаның тегі, аты және бар болса әкесінің аты, орган құрамына сайланған (тағайындалған) тұлғаның тегі, аты және бар болса әкесінің аты: «ТИАИҚ «Парасат» АҚ басқарма төрағасының міндетін атқару Бауржан Қамбарбекұлы Иманалиевке жүктелді.

Введите ключевые слова для поиска