Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров и советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов

friday 2015-11-06 09:23

Информация о решениях, принятых общим собранием акционеров и советом директоров, по перечню вопросов, информация о которых в соответствии с внутренними документами акционерного общества доводится до сведения акционеров и инвесторов


  1. полное наименование и место нахождения акционерного общества - Акционерное общество «Акционерный инвестиционный фонд рискового инвестирования «Парасат», 010000, РК, город Астана, район Алматы, проспект Республики, 24;

  2. дата, время и место проведения общего собрания акционеров, совета директоров – 04 ноября 2015 года года дата принятия решения единственного акционера – приказ единственного акционера АО «Национальный научно-технологический холдинг «Парасат»;

  3. решения, принятые единственным акционером – продлены полномочия исполняющего обязанности Председателя Правления АО «АИФРИ «Парасат» Онгаровой Асель Косбаевны с 10 ноября 2015 года сроком на 1 (один) календарный год.

  4. иные сведения по решению акционерного общества - нет.
Ақпаратты акционерлік қоғамның ішкі құжаттарына сәйкес акционерлерге және инвесторларға жіберетін мәселелердің тізбесі бойынша акционерлердің жалпы жиналасында және директорлар кеңесі қабылданған шешімдер туралы ақпарат


  1. акционерлік қоғамның толық атауы мен орналасқан жері - «Тәуекел Инвестиция Акционерлік Инвестициялық Қоры «Парасат» Акционерлік қоғамы, 010000, ҚР, Астана қаласы, Алматы ауданы, Республика даңғылы, 24;

  2. акционерлердің жалпы жиналысын, директорлар кеңесін өткізу күні, уақыты және орны – 04 қараша 2015 ж- жалғыз акционердің шешім қабылдау күні- «Парасат» Ғылыми-технологиялық холдингі» АҚ;

  3. акционерлердің жалпы жиналасында және дауыс беру қорытындыларын (нәтижелерін) көрсете отырып директорлар кеңесі қабылдаған шешімдер --«Тәуекел Инвестиция Акционерлік Инвестициялық Қоры «Парасат» Акционерлік қоғамның басқарма төрағасының міндетін атқарушы Әсел Қосбайқызы Оңғарованың өкілеттілігі 2015 жылғы 10 қарашадан бастап 1 (бір) күнтізбелік жылға ұзартылды.;

  4. акционерлік қоғамның шешімі бойынша өзге мәліметтер - жоқ.

Enter keywords to search for